S.NO Name of Faculty 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21
1. Dr. Tanuja Srivastava 2 4 4 3
2. Dr. Ashok Kumar 2
3. Dr. Karunakar Singh 1 1 2
4. Dr. Syed Insha Rafiq 1 1
5. Dr. Khan Nadia Jaan 1 1 1
6. Dr. Mamta Bhardwaj 1 1
7. Dr. Mohit Singla 2
8. Mr. Usman Ahmed 1 1 1
9. Ms. Swati Priyadarshi 1 2 1
10 Ms. Amadeep Kaur 2 2 2
11 Ms. Noopur Khare 4 2 1
12 Mr. Suhail Ahmad Bhat 1 4 1
13 Ms. Deep Shikha 1
14 Ms. Anmol Dhillon 2
Total 23 13 11